Zakres usług

1. Wszelkiego rodzaju opracowania kartograficzne

2. Geodezyjne pomiary realizacyjne

3. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne

4. Inne specjalistyczne prace geodezyjne według zapotrzebowania

W skład wyżej wymienionych punktów można zaliczyć m.in.:
– mapy do celów projektowych,
– pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
– pomiary uzupełniające,
– obsługa budowy dróg,
– obsługa budowy obiektów mostowych,
– tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu,
– tyczenie budynków i budowli,
– inwentaryzacja i sporządzanie dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci  uzbrojenia terenu,
– geodezyjna obsługa inwestycji,
– pomiary kontrolne budynków i budowli, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich,
– pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.).